Privacy verklaring

Wie zijn wij?

1. “Wij”, “ons” of “onze” betekent ENGINEERS AT WORK (afgekort “EAW”), met maatschappelijke zetel te Ridder Dessainlaan 1A, 2800 Mechelen en ondernemingsnummer BE0894.307.633 .

2. U kan steeds de functionaris voor gegevensbescherming van EAW contacteren op het e-mail adres : privacy-advisor@engineersatwork.be. Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website.

3. Deze privacy policy is er enkel op gericht om u informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van uw bezoek aan onze website (“Privacy Policy”). Voor onze privacy praktijken met betrekking tot onze dienstverlening verwijzen wij naar de overeenkomst die u met ons gesloten heeft.

4. Onze website, www.engineersatwork.be (“Website”), is eigendom van EAW en wordt beheerd en gehost door Unix-Solutions BV, met maatschappelijke zetel te Hoge Wei 37A, 1900 Zaventem, met ondernemingsnummer BE0894.307.633 .

5. Uw privacy is belangrijk voor ons. Vandaar hebben wij deze Privacy Policy ontwikkeld om u meer informatie te verschaffen betreffende de verwerking, zijnde de verzameling, mededeling, overdracht en gebruik, van de persoonsgegevens die u met ons deelt, alsook om u meer informatie te verschaffen betreffende uw rechten. Wij verzoeken u dan ook om deze Privacy Policy door te nemen.

6. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacy Policy of de verwerking van uw persoonsgegevens of u wenst een verzoek in te dienen in overeenstemming met artikel 4 van deze Privacy Policy, gelieve dan contact op te nemen met ons via één van volgende manieren:

Deze Privacy Policy werd laatst geüpdatet op 15/04/2022.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en verzamelen

1. Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, identificatienummer, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren (“Persoonsgegevens”).

2. De Persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld met als doel:

a. u te contacteren naar aanleiding van uw verzoek via e-mail of telefoon (indien u ons uw telefoonnummer heeft meegedeeld) indien u ons een e-mail stuurt.

b. u verder op de hoogte te houden aangaande de stand van zaken m.b.t. uw sollicitatie indien u ons een spontane sollicitatie opstuurt, of indien u reageert op een vacature.

c. het bewaren van uw Persoonsgegevens voor het aanleggen van een wervingsreserve indien u ons een spontane sollicitatie opstuurt, of indien u reageert op een vacature, en uw sollicitatie wordt niet weerhouden, dit aangezien wij steeds op zoek zijn naar samenwerkingen met mensen die hun carrière willen boosten of op een andere manier een opportuniteit zien. In het kader hiervan, kan het zijn dat wij uw Persoonsgegevens doorgeven aan een verbonden onderneming indien uw profiel past bij de werkzaamheden van de verbonden onderneming. Voor meer informatie hieromtrent, verwezen we naar artikel 5 van deze Privacy Policy.

d. het ondersteunen van de Website en om uw gebruikservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid, performantie, vermogen, en gezondheid van onze Website.

e. om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven (zoals het verdedigen tegen juridische aanspraken) indien nodig. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen.

f. te antwoorden op uw verzoek via e-mail of telefoon (indien u ons uw telefoonnummer heeft meegedeeld) indien u gebruik maakt van het contactformulier “Contacteer ons” of “Contactformulier en CV” op onze Website.

g. u informatie over onze dienstverlening en/of aanbiedingen of nieuwigheden op te sturen, wanneer u zich heeft ingeschreven op onze nieuwsbrief.

Wij verzamelen de volgende categorieën van Persoonsgegevens:

a. persoonlijke informatie: uw naam, e-mailadres en andere Persoonsgegevens die worden vermeld in uw CV, motivatiebrief of e-mailbericht, indien u gebruik maakt van de e-mail links opgenomen op de Website. Dit is informatie die rechtstreeks door u wordt verstrekt.

b. gebruiksinformatie: wij verwerken Persoonsgegevens betreffende uw gebruik van onze Website: IP-adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browser type, operating system, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende de timing, frequentie en patroon van uw bezoek. Deze informatie kan geaggregeerd worden en kan ons helpen om nuttige informatie te verzamelen betreffende het gebruik van de Website. In het geval dat dergelijke gebruiksinformatie geanonimiseerd is (en dus niet herleidbaar is tot u als natuurlijk persoon), dan valt dergelijke informatie niet onder deze Privacy Policy. Deze informatie wordt automatisch verzameld door uw gebruik van de Website.

c. contactgegevens: indien u gebruikt maakt van het contactformulier, dan wordt u gevraagd volgende informatie te verstrekken: voornaam, achternaam en e-mailadres. Daarnaast verzamelen wij tevens de Persoonsgegevens die u zelf ingeeft in het vrije vak (gelieve geen gevoelige informatie, zoals o.a. gezondheidsinformatie, informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen) in te geven. Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt

d. Persoonsgegevens die verzameld worden via sociale media kanalen: wij verwerken uw Persoonsgegevens wanneer er via de plug-in een directe verbinding wordt gemaakt tussen uw browser en de sociale media kanalen. Zo worden volgende Persoonsgegevens verwerkt:

i. via Facebook: deze plug-in verzamelt uw user ID, het feit dat u onze Website heeft bezocht, alsook de dag en het uur van uw bezoek aan onze Website en andere browser gerelateerde informatie.

ii. via LinkedIn: deze plug-in verzamelt de volgende informatie: de URL van onze Website en de duur van uw bezoek. Ook informatie over uw netwerk en apparaat worden verzameld (waaronder uw IP-adres, proxy server, operating system, web browser en add-ons, device identifier en features, cookie ID’s en/of ISP, of uw gsm operator).

De rechtsgrond voor het gebruik van uw contactgegevens, persoonlijke informatie, gebruiksinformatie en uw Persoonsgegevens via sociale mediakanalen is ons gerechtvaardigd belang:

a. om te antwoorden op uw verzoeken die u ons richt via e-mail [of via het contactformulier op onze Website] of om u te antwoorden op uw sollicitatie;

b. om uw Persoonsgegevens te bewaren met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve, indien u niet werd weerhouden naar aanleiding van een sollicitatie;

c. om een betere dienstverlening op onze Website aan te bieden en om uw gebruikservaring te verbeteren;

d. om uw Persoonsgegevens te verwerken met als doel om een zo uitgebreid mogelijke zichtbaarheid te creëren via onze sociale media kanalen; en

e. om onze toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving na te kunnen leven.

5. Indien u reeds bekend bent bij ons, kan het ook zijn dat u onze informatie over jobs ontvangt, dit geval is onze rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om u op de hoogte houden omtrent gelijkaardige diensten en aanbiedingen die voor u relevant zijn.


Bijhouden van uw Persoonsgegevens en verwijdering

1. Uw Persoonsgegevens zullen niet langer worden bijgehouden dan noodzakelijk is om een specifiek doeleinde te behartigen:

a. indien de Persoonsgegevens die u verstrekt via het contactformulier via e-mail ertoe leiden dat we een samenwerking met u zullen aangaan, dan zullen uw Persoonsgegevens worden bijgehouden, zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst. Indien uw verzoek wordt beantwoord, en er voor het overige geen verder gevolg aan wordt gegeven, dan zullen wij uw Persoonsgegevens verwijderen en niet langer bijhouden.

b. indien uw Persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van uw sollicitatie, dan kunnen wij – indien wij zouden beslissen niet met u een samenwerking aan te gaan – uw Persoonsgegevens bijhouden om u eventueel alsnog te contacteren indien er een vacature vrijkomt bij ons of bij één van onze verbonden ondernemingen die overeenstemt met uw profiel, m.n. in het kader van de wervingsreserve. De reden waarom wij uw Persoonsgegevens in dit geval bijhouden is omdat uw specifieke profiel of kennis in de toekomst interessant blijft voor ons of onze verbonden ondernemingen in het kader van toekomstige vacatures.

c. indien uw Persoonsgegevens worden gebruikt via de sociale media kanalen, zullen uw Persoonsgegevens niet langer worden bijgehouden dan zoals bepaald door de desbetreffende sociale media kanalen en waarnaar verwezen in artikel 7.3. van deze Privacy Policy.

d. indien uw Persoonsgegevens worden gebruikt met het oog op het ondersteunen van onze Website, zullen deze Persoonsgegevens niet langer worden gebruikt dan zoals bepaald in de cookie policy.

e. indien uw Persoonsgegevens worden verwerkt zodat wij kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zullen deze Persoonsgegevens niet langer worden bijgehouden dan zoals bepaald wordt in, en in overeenstemming is met de desbetreffende toepasselijke wetgeving.


2. U heeft te allen tijde het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. Wanneer uw bezwaar wordt weerhouden, dan zullen wij uw Persoonsgegevens verwijderen.

3. Indien de rechtsgrond voor de verwerking van uw Persoonsgegevens toestemming is, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.

4. Wij zijn evenwel gerechtigd om uw Persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.

Uw rechten als individu

1. Dit artikel bevat een overzicht van uw belangrijkste rechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving bescherming Persoonsgegevens. We hebben getracht ze op een duidelijke en leesbare manier voor u samen te vatten.

2. Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met artikel 1 van deze Privacy Policy. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek te reageren. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan in kennis stellen.


3. Recht op inzage

a. In het geval dat wij uw Persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op toegang tot uw Persoonsgegevens, alsook tot bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze Privacy Policy.

b. U heeft het recht van ons een kopie te ontvangen van uw Persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt u kosteloos bezorgd, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen wanneer u om meerdere kopieën verzoekt.


4. Recht op verbetering

a. Als de Persoonsgegevens die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren, of om ons te verzoeken – rekening houdend met de doeleinden van de verwerking – te voltooien.


5. Recht op gegevenswissing / vergetelheid

a. Wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is, heeft u het recht om – zonder onredelijke vertraging – verwijdering van uw Persoonsgegevens te verkrijgen:

i. de Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

ii. u trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw Persoonsgegevens;

iii. uw Persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

iv. wissing van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht;

b. Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht op gegevenswissing. Deze uitsluitingen omvatten waar verwerking nodig is,

i. voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

ii. om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;

iii. met het oog op archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden;

iv. voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of,

v. voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.


6. Recht op beperking van de verwerking

a. U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien één van de volgende elementen van toepassing is:

i. u betwist de juistheid van de Persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de Persoonsgegevens te controleren;

ii. de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de Persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

iii. wij hebben uw Persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of,

iv. u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van u.

b. Naast ons recht om uw Persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:

i. met uw toestemming;

ii. voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering

iii. ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,

iv. om redenen van openbaar belang.

c. Vooraleer we de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens opheffen, wordt u geïnformeerd.


7. Recht op overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens (dataportabiliteit)

a. Indien de verwerking van uw Persoonsgegevens berust op uw toestemming of de uitvoering van een contract, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht om uw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Dit recht is echter niet van toepassing in zoverre dit afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

b. U heeft ook het recht om uw Persoonsgegevens rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden. Uiteraard enkel in zoverre dit technisch mogelijk is.


8. Recht van bezwaar.

a. U heeft te allen tijde het recht om – vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen – bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, maar alleen in de mate dat de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:

i. de uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend;

ii. de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.

b. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, zullen wij de Persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u.

c. Wanneer uw Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heeft u het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien u zo’n bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van uw Persoonsgegevens voor dit doeleinde.


9. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

a. Indien u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw Persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact(at)apd-gba.be.

Het verstrekken van uw Persoonsgegevens aan derden

1. Wij doen beroep op dienstverleners om de Website te ondersteunen en te beheren. In het kader van de ondersteuning en het beheer kan het zijn dat deze dienstverleners toegang hebben tot uw Persoonsgegevens die worden opgeslagen op de servers van dergelijke dienstverleners of in bepaalde toepassingen, maar enkel en alleen indien dit nodig is om de Website te ondersteunen of beheren.

2. In het kader van uw verzoeken via het contactformulier of -mail, een spontane sollicitatie of reactie op een vacature, kan het zijn dat uw Persoonsgegevens worden doorgegeven aan een aan ons verbonden onderneming. Wij verstrekken deze Persoonsgegevens aan onze verbonden ondernemingen indien dit in uw belang en in het belang van de desbetreffende verbonden onderneming is, bijvoorbeeld indien in het kader van een vacature uw profiel in aanmerking komt voor een vacature bij een verbonden onderneming. Onze verbonden ondernemingen zien vanzelfsprekend eveneens toe op de bescherming van uw Persoonsgegevens en respecteren daarbij eveneens de verplichtingen uit de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens.

3. Het kan zijn dat toegang wij genoodzaakt zijn uw Persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen teneinde te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. In dergelijk geval zullen wij genoodzaakt zijn om hieraan te voldoen.

4. [Onze Website maakt gebruik van sociale media plug-ins die het mogelijk maken u te linken naar onze sociale media kanalen of die u in staat stellen om content te delen op uw sociale media kanalen, zoals vermeld in artikel 2.3 e) en 6 van deze Privacy Policy.]

Sociale media

1. Onze Website bevat de plug-ins van bepaalde sociale media kanalen waardoor Persoonsgegevens, zoals vermeld onder artikel 2.3. e) van deze Privacy Policy, worden verzameld en doorgezonden aan deze sociale media kanalen. Wij stellen dan ook, samen met de sociale media kanalen, het doel en de middelen vast van deze verwerking van Persoonsgegevens, die aldus enkel en alleen bestaat in het verzamelen en door middel van doorzending verstrekken van uw Persoonsgegevens aan deze sociale media kanalen. Voor de verwerking van Persoonsgegevens na de doorgifte, is uitsluitend het relevante sociale media kanaal verantwoordelijk.

2. Wij maken op onze Website gebruik van de plug-ins van de volgende sociale media kanalen:

a. Facebook: de aanbieder van de Facebook plug-in is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland. Meer informatie over wat Facebook met uw Persoonsgegevens doet vindt u terug op : https://www.facebook.com/about/privacy.


b. LinkedIn: de aanbieder van de LinkedIn plug-in is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. Meer informatie over hoe LinkedIn uw Persoonsgegevens verwerkt vindt u terug op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Doorgifte van persoonsgegevens

1. De Persoonsgegevens die wij over u verzamelen bij het gebruik van onze Website zullen niet worden doorgegeven naar een derde land zonder inachtneming van de nodige garanties.

2. Bij het gebruik van de plug-ins op onze Website, en voor wat betreft de verwerking die zal gebeuren door de desbetreffende sociale media kanalen, dient u zich ervan bewust te zijn dat uw Persoonsgegevens wel naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte kunnen worden doorgestuurd. Voor dergelijke verwerkingen kunnen wij niet verantwoordelijk worden geacht, aangezien wij de doeleinden van dergelijke verwerkingen niet bepalen. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar de privacy policies van de social media kanalen gelinkt aan deze plug-ins, zoals vermeld wordt in artikel 6 van deze Privacy Policy. Let wel, de privacy policies van de desbetreffende sociale media kanalen kunnen van tijd tot tijd veranderen.


Cookies

Onze Website maakt gebruik van cookies. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar onze cookie policy.

Aanpassingen aan de Privacy Policy

Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze Privacy Policy. De meest recente versie van de Privacy Policy kan altijd geconsulteerd worden op de Website.