België, Brussel
Geplaatst 3 maanden geleden

SITE INSPECTOR STRUCTURES – BRAINE – OTTIGNIES – ETTERBEEK

Description de la fonction – Functiebeschrijving

(voir ci-dessous pour la version FR / zie hieronder voor de FR versie)

De verschillende Project Teams zijn verantwoordelijk voor de algemene en gedetailleerde opvolging van de werven conform de bestekken en dus met respect voor de planning, het budget, de kwaliteit en de veiligheid.

In de Brusselse regio, zoeken we een 3 werftoezichters voor werven bouwkunde.

Wat ga je doen?

Als werftoezichter sta je in voor het opvolgen en controleren van de activiteiten van de aannemer opdat de werken uitgevoerd zouden worden met de kwaliteit zoals beschreven in het bestek.

Dit betekent dat je:

 • de uitvoering van de werken door de aannemers op het terrein opvolgt, hun activiteiten controleert, gedetailleerd je vaststellingen noteert en de nodige controlefiches invult.
 • de hoeveelheden gerealiseerd door de aannemer opmeet en meetstaten opmaakt.
 • ervoor zorgt dat de nodige keuringen tijdig uitgevoerd worden.
 • controleert of de veiligheidsmaatregelen en milieureglementering door de aannemer toegepast worden.
 • onder leiding van de werfleider werkt en hem dagelijks rapporteert over het verloop van de werkzaamheden.
 • … .

——————————————————————————

Nous différentes équipes Projets sont responsables du suivi général et détaillé des chantiers conformément aux cahiers des charges et donc en respectant le planning, le budget, la qualité et la sécurité.

Dans la région de Bruxelles nous cherchons 3 Surveillants de chantiers pour des chantiers de génie civil. 

Qu’allez-vous faire ?

En tant que surveillant de chantiers vous suivez et contrôlez les activités de l’entrepreneur afin de réaliser les travaux avec la qualité décrite dans le cahier de charges.

Concrètement vous :

 • assurez le suivi de l’exécution des travaux par les entrepreneurs sur le terrain, vous contrôlez leurs activités et notez vos constatations.
 • mesurez les quantités réalisées par l’entreprise et établissez les métrés.
 • veillez à ce que les réceptions techniques nécessaires soient réalisées à temps.
 • contrôlez si les mesures de sécurité et la réglementation environnementale sont appliquées par les entrepreneurs.
 • travaillez sous la direction du Site Leader et lui faites un rapport quotidien sur le déroulement des travaux.

Profiel:

 • Je hebt minstens een diploma hoger technisch secundair onderwijs in een technische richting, bouwkunde.
 • Je hebt al een aantal jaren ervaring met werfopvolgingen in het bijzonder bij infrastructuurwerken (wegenis, bruggen, tunnels,…).
 • Je hebt ervaring met het opmaken van werfverslagen en werkt hierbij zeer nauwkeurig.
 • Je bent communicatief en werkt graag samen in team binnen een gestructureerde organisatie.
 • Je bent flexibel en past je aan veranderende werkomstandigheden en –voorwaarden op de werven
 • Je bent bereid regelmatig nacht- en/of weekendwerk te doen.
 • Je bent leergierig, d.i. bereid bijkomende opleidingen te volgen in je vakgebied alsook specifieke opleidingen over veiligheid en over spoorwegexploitatie.
 • Je hecht bijzonder veel belang aan de veiligheidsaspecten in de opdracht.
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en het Frans.

——————————————————————————

 • Vous êtes titulaire d’un diplôme d’enseignement technique supérieur dans un direction technique génie civil.
 • Vous avez une certaine expérience de suivi de chantier en particulier pour des travaux d’infrastructure (voiries, ponts, tunnels, …).
 • Vous avez de l’expérience dans la rédaction de rapports de chantier et vous travaillez toujours avec précision.
 • Vous êtes communicatif(ve) et aimez travailler en équipe dans une organisation structurée.
 • Vous êtes flexible et vous savez vous adapter à des conditions de travail changeantes sur les chantiers.
 • Vous êtes également disposé(e) à travailler régulièrement de nuit ou pendant le week-end;
 • Vous êtes disposé(e) à suivre des formations supplémentaires dans votre domaine professionnel ainsi que des formations en matière de sécurité et d’exploitation ferroviaire;
 • Vous attachez beaucoup d’attention aux aspects de sécurité.
 • Vous avez une très bonne connaissance du français et du néerlandais.

Vacature kenmerken

CategorieRail

Online solliciteren