België, Brussel
Geplaatst 2 maanden geleden

CAD DESIGNER TRACK & LINES

De divisie “Civils & Track” draagt bij tot de projecten door het leveren van medewerkers met kennis van en ervaring in burgerlijke bouwkunde (architectuur, beton- en staalconstructies, stabiliteit, kunstwerken, wegenis, grondwerken, bodemsanering, hydraulica, geotechniek, milieutechniek, gebouwentechniek, brandveiligheid) en spoortechnieken (spoortracés, spoormaterialen en –toestellen, bedding, spooropbouw). Verder zorgt dit team er ook voor dat de projecten geïntegreerd worden in het landschap (topografie, urbanisme, onteigeningen, nutsleidingen, visualisaties).

Voor deze divisie zoeken we een CAD Designer Sporen (Track) & Wegenis en omgevingsaanleg (Lines).

Wat ga je doen?

Als CAD Designer specifieer je, ontwerp je, werk en teken je plannen en technische oplossingen uit in verband met het toepassingsgebied van de studiedienst teneinde een ontwerp aan te bieden in lijn met de vraag en behoefte van de opdrachtgever of “ontwerper”.

Dit betekent dat je:

– de Design Engineer ondersteunt bij het ontwerpen en uitwerken van  ontwerpstudies  voor tracés, spoorontwerp, studie van spoormaterialen, spoortechnologie en van lineaire infrastructuur zoals spoorplatform, wegenis en hydraulica;

– de tracé- en lengteprofielplannen en dwarsprofielen uittekent;

– instaat voor de integratie van je ontwerp in de omgeving en met de andere disciplines zoals hydraulica, de bovenleiding en seininrichting;

– bereid ben je in te schrijven in de BIM filosofie (Building Information Model);

– analyseert en meezoekt naar oplossingen bij eventuele problemen in het ontwerp;

– bestekstekeningen, montagetekeningen en faseringsplannen maakt door middel van CAD software voor spoorwerken en een 3D ontwerpprogramma voor spoortracés;

– meewerkt aan de opmaak van het homologatiedossier van het project (“as built”-plannen op basis van de werfgegevens).

_______________________________________________________

La division “Civils & Tracks” contribue aux projets en mettant à disposition des collaborateurs disposant des connaissances et expériences nécessaires en génie civil (architecture, construction en béton et métalliques, stabilité, ouvrages d’art, voirie, terrassements, assainissement du sol, hydraulique, géotechnique, technologie environnementale, bâtiment, sécurité incendie) et techniques ferroviaires (tracés de voie, matériaux et appareils de voie, plate-forme, structure de la voie). En outre, cette équipe veille à l’intégration des projets (topographie, urbanisme, expropriations, impétrants, visualisations).

Pour cette division nous sommes à la recherche d’un CAD Designer Voies Ferrées (Track) & Voiries et aménagement du territoire (Lines).

Qu’allez-vous faire ?

Comme CAD Design vous détaillez, concevez, élaborez et dessinez des plans et des solutions techniques en rapport avec le champ d’application du bureau d’études en vue de proposer un projet conforme à la demande et au besoin du donneur d’ordre ou “concepteur” interne.

Concrètement, vous :

– soutenez le Design Engineer dans l’étude et la conception des routes, des voies ferrées, dans l’étude des matériaux ferroviaires, de la technologie ferroviaire et des infrastructures linéaires telles que la plateforme ferroviaire, les routes et l’hydraulique;

– établissez les plans de tracés, des profils longitudinaux et des coupes transversales;

– êtes responsable de l’intégration de vos conceptions dans l’environnement, ainsi qu’avec d’autres disciplines telles que l’hydraulique, la caténaire et la signalisation;

– travaillez dans une philosophie BIM (Building Information Model);

– analysez et recherchez des solutions à d’éventuels problèmes lors de la conception de plans;

– réalisez des schémas sur base du cahier des charges, des schémas d’assemblage et des plans de phasage à l’aide d’un logiciel CAD pour les travaux ferroviaires et d’un programme de conception 3D pour les tracés ferroviaires;

– contribuez à la préparation du dossier d’homologation du projet («  as built » basé sur les données du chantier).

Profiel/Profil

– Je bent bachelor of master in de industriële wetenschappen, richting bouwkunde of topografie;

– Je hebt 5 jaar relevante ervaring waarvan 3 jaar in lineaire infrastructuur en wegenis;

– Je hebt een ruime kennis van topografie;

– Je hebt een goede kennis van AutoCAD Civil 3D;

Kennis van BIM is een meerwaarde;

– Je bent communicatief, nauwkeurig, methodisch en autonoom en ook een echte teamplayer die kan werken in een multidisciplinair team

– Je werkt vlot met MS Office (Word, Excel, …);

– Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en het Frans.

—————————————————————————

– Vous avez un bachelier ou un master en sciences industrielles, orientation construction ou topographie;

– Vous avez 5 années d’expérience pertinente dont 3 années dans l’infrastructure linéaire et les routes;

– Vous avez une bonne connaissance de la topographie;

– Vous avez une bonne connaissance d’AutoCAD Civil 3D;

– La connaissance de la philosophie BIM est une valeur ajoutée;

– Vous êtes communicatif, rigoureux, méthodique et autonome. Vous pouvez travailler dans une équipe multidisciplinaire et de niveaux d’études différents;

– Vous avez une bonne connaissance de MS Office (Word, Excel, …);

– Vous avez une très bonne connaissance du français et du néerlandais.

Vacature kenmerken

CategorieRail

Online solliciteren